Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

EGZAMIN MATURALNY DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW Z LAT SZKOLNYCH 2004/2005–2013/2014

Czcionka:

Absolwenci liceów z lat szkolnych 2004/2005–2013/2014 oraz osoby,
które uzyskają/uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów
eksternistycznych, przystępują do egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązującego w liceach ogólnokształcących
​ w roku szkolnym 2013/2014.

A. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 
1. Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik L_1b) absolwent składa dyrektorowi szkoły macierzystej w terminie do 30 września 2014 r. (absolwent może nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację ostateczną składa do 7 lutego 2015 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego  deklaracja wstępna staje się ostateczną. 
2. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły zdający składa deklarację wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią świadectwa ukończenia szkoły dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 31 grudnia 2014 roku. Zdający zostanie skierowany na egzamin do wskazanej przez dyrektora OKE szkoły. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent skierowany do danej szkoły zgłasza się bezpośrednio do jej dyrektora w celu ponownego złożenia deklaracji. 
3. Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację (załącznik L_1b) wraz z oryginałem lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią świadectwa ukończenia szkoły dyrektorowi  OKE właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

4.W przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka  mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego – do 4 kwietnia 2015 r. absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do  opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części  ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

5. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez OKE, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację (załącznik L_1b) dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 31 grudnia 2014 r. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.
6. Osoba składająca deklarację (załącznik L_1b) otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. 
7. Osoba, która zamierza ubiegać się o dostosowanie warunków i form egzaminu, składa deklarację (załącznik L_1b) i dokumenty uprawniające do dostosowań dyrektorowi macierzystej szkoły do 31 grudnia 2014 r. Ostateczny termin złożenia deklaracji wraz z dokumentami dotyczącymi dostosowań upływa 7 lutego 2015 r.

 

Szkolne TIK

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licencja CC

 

Google+

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Pogoda